SAKRAMENTY

1. Chrzest

Chrzest jest jednym z sakramentów świętych, w którym przez polanie wodą i wymówienie słów: Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, człowiek otrzymuje wiele łask.

Istotę tego sakramentu wyjaśnia Katechizm Kościoła Katolickiego:

* Chrzest święty jest fundamentem życia Kościoła

* Wyzwala z grzechu pierworodnego

* Odradza do nowego życia, tak że stajemy się dziećmi Bożymi

* Otwiera dostęp do innych sakramentów

* Włącza we wspólnotę Kościoła, którego głową jest Chrystus

* Zobowiązuje do wyznawania przed ludźmi otrzymanej od Boga wiary

* Nakłada odpowiedzialność za realizację posłannictwa powierzonego Kościołowi.

Nadanie imienia

Imię chrzcielne jest imieniem otrzymanym podczas chrztu i imieniem otrzymanym w Kościele. Może to być imię świętego, by nowy chrześcijanin miał patrona w niebie, którego mógłby naśladować i prosić o pomoc, albo może ono wyrażać jakąś tajemnicę czy cnotę chrześcijańską. Nie powinno się nadawać imion obcych duchowi chrześcijańskiemu. Katechizm Kościoła Katolickiego stwierdza: „Imię jest ikoną osoby. Domaga się szacunku ze względu na godność tego, kto je nosi”. (KKK 2156-2159)

Warunki udzielania chrztu św

* Podstawowym warunkiem udzielenia sakramentu chrztu świętego jest nie przyjęcie jeszcze tego sakramentu przez danego człowieka.

* W przypadku dzieci wymagana jest zgoda rodziców (przynajmniej jednego) i zapewnienie o katolickim wychowaniu dziecka.

Rodzice chrzestni

* Chrzestnych wybierają rodzice dziecka spośród ludzi wierzących i prowadzących życie religijne.

* Chrzestni mają pomagać rodzicom dziecka w wypełnianiu obowiązku chrześcijańskiego wychowania.

* Chrzestny powinien mieć ukończone 16 lat, być katolikiem, który przyjął sakrament

bierzmowania i Eucharystii.

* Nie mogą pełnić roli chrzestnych ci, którzy są w karach kościelnych, którzy są niepraktykujący, osoby pozostające w cywilnych związkach małżeńskich bez ślubu kościelnego.

* Chrzestnymi nie mogą być rodzice dziecka.

Formalności związane z chrztem

* Sakrament chrztu jest udzielany podczas niedzielnych Mszy Świętych.

* Chrzest należy zgłosić w kancelarii parafialnej najpóźniej miesiąc przed planowaną uroczystością. Należy przy tym okazać akt urodzenia dziecka, podać dane rodziców chrzestnych – datę urodzenia oraz adres zamieszkania.

* W naszym kościele mogą być ochrzczone dzieci, których rodzice należą formalnie do naszej parafii. W pozostałych przypadkach konieczne jest zezwolenie własnego proboszcza.

* Rodzice i chrzestni zobowiązani są do przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania.

* Katecheza przed chrzcielna odbywa się w każdy drugi piątek miesiąca w Kaplicy Parafialnej przy ul Portswood Road bezpośrednio po zakończonej Mszy Świętej odprawianej o godz. 19:00.

Mszy św.

* Do chrztu świętego należy zaopatrzyć się w tzw.  “szatkę” oraz świecę chrzcielną.

2. Bierzmowanie

Bierzmowanie jest sakramentem, w którym Duch Święty przychodzi do nas w sposób wyjątkowy, aby nas jeszcze mocniej zjednoczyć z Jezusem i Jego Kościołem, a także opieczętować i umocnić jako świadków Chrystusa.

Bierzmowanie jest dopełnieniem i udoskonaleniem łaski Chrztu. (KKK 1285, 1316)

Formalności związane z sakramentem bierzmowania:

Przygotowania do przyjęcia bierzmowania rozpoczynają się zazwyczaj jesienią danego roku. Dokładna data będzie podana w aktualnościach.

Obejmuje ono młodzież, która w bieżącym roku ukończy przynajmniej 14. rok życia.

Obecność na katechezach jest obowiązkowa.

Świadkiem bierzmowania może być praktykujący katolik, który już przyjął sakrament bierzmowania.

3. Spowiedź

Sakrament spowiedzi św. jest sakramentem przebaczenia, jakie otrzymujemy od miłosierdzia Bożego, a więc sakrament, przez który zostajemy uwolnieni od grzechu i pojednani z Kościołem, zranionym naszymi grzechami. Sakrament ten przyczynia się do pomnożenia w nas łaski Bożej, daje nam siłę do unikania grzechu i prowadzi do uświęcenia życia. (KKK 1422)

Pięć warunków dobrej spowiedzi:

1. Rachunek sumienia

2. Żal za grzechy

3. Mocne postanowienie poprawy

4. Szczera spowiedź, czyli wyznanie grzechów przed kapłanem

5. Zadośćuczynienie Bogu i bliźnim

Sakrament pokuty i pojednania sprawowany w naszej wspólnocie:

– w niedziele 30 minut przed Mszą św.

– w każdy Pierwszy Piątek Miesiąca od 18:15 w kościele Holy Family

– w pozostałe piątki od 18:30 w kaplicy przy Ośrodku Parafialnym

4. Komunia Święta

Komunia Święta jest sakramentem, ofiarą, stałą obecnością samego Jezusa, Boga i człowieka.

Chrystus jest prawdziwie i całkowicie obecny pod postaciami chleba i wina, aby nas jeszcze bardziej upodobnić do siebie i sprawić, żebyśmy i my stanowili jedno. (KKK 1373)

Na godzinę przed przystąpieniem do Sakramentu należy powstrzymać się od picia i jedzenia – wyjątek stanowią lekarstwa i woda.

Eucharystię można przyjąć nawet dwukrotnie w ciągu jednego dnia, warunkiem jest jednak pełne uczestnictwo we Mszy Świętej.

5. Namaszczenie Chorych

Namaszczenie chorych jest sakramentem, dzięki któremu Chrystus udziela łaski pociechy, umocnienia, pokoju i odwagi tym, którzy znaleźli się w trudnym położeniu związanym z ciężką chorobą, odniesionymi ranami albo starszym wiekiem. (KKK 1499, 1511, 1520) Sakrament namaszczenia chorych można przyjmować wielokrotnie w ciągu życia, kiedy osoba choruje.

Kaplan modli sie za chorego namaszczając jego czoło i ręce olejem świętym

i wypowiadając słowa:” Przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże ciebie łaską Ducha Świętego. Amen.

Pan, który odpuszcza ci grzechy, niech cię wybawi i łaskawie podźwignie. Amen”. Namaszczenie może być powtarzane przy każdym nawrocie ciężkiej choroby. Sakrament namaszczenia chorych może być także udzielony osobie nieprzytomnej, jeśli osoba ta była wierząca, a w czasie gdy była jeszcze przytomna nie odrzuciła możliwości przyjęcia sakramentu.

6. Sakrament Kapłaństwa

Sakrament Kapłaństwa jest sakramentem, dzięki któremu misja, powierzona przez Chrystusa apostołom, nadal jest spełniana przez tych, którzy otrzymali łaskę i władzę pełnienia świętych tajemnic, to znaczy diakonów, kapłanów i biskupów. (KKK 1536)’, ‚ Kapłan w swej urzędowej godności na mocy sakramentu święceń działa w osobie Chrystusa, Głowy Kościoła. Kapłan zastępuje Chrystusa i działa w Jego mocy i imieniu, a Chrystus działa przez niego jako Kapłan, Nauczyciel i Pasterz. (KKK 1548) Sakramentu święceń może otrzymać nie żonaty mężczyzna ochrzczony, dobry katolik, po odpowiednich studiach i po zaaprobowaniu przez biskupa. (KKK 1577nn) Do kapłaństwa powołuje Bóg przez kościół. Sakrament święceń jest darem Bożym. (KKK1578) W naszej parafii, która istnieje już ponad 60 lat posługiwało wielu kapłanów. Od ponad 20 lat opiekę duszpasterską prowadzą księża ze Zgromadzenia zakonnego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Misją tegoż zgromadzenia jest troska duchowa nad rodakami rozproszonymi poza granicami Polski.

7. Małżeństwo

Małżeństwo ustanowił Bóg, kiedy stworzył istoty ludzkie, mężczyznę i kobietę, na swój własny obraz – na obraz Boga, który jest miłością. Wzajemna miłość i płodność są istotnymi aspektami zarówno natury mężczyzny, jak i kobiety.

Potwierdzają to biblijne słowa z Księgi Rodzaju: „Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam; uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc. (…) Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem (Rdz 2,18.24). (KKK 1602nn)

Formalności konieczne do zawarcia sakrament małżeństwa  Około 6 miesięcy przed planowanym ślubem należy skontaktować się z duszpasterzem w celu rozpoczęcia procedur związanych ze spisaniem protokołu kanonicznego badania narzeczonych.

Potrzebne dokumenty:

1. Dokument tożsamości (np. paszport, dowód osobisty, prawo jazdy)

2. Świadectwo chrztu świętego z zaznaczeniem, że ono potrzebne do ślubu kościelnego (UWAGA! Okres ważności tego świadectwa

to 6 miesięcy licząc od planowanej daty ślubu. Trzeba również zwrócić uwagę, czy na świadectwie chrztu jest adnotacja o przyjęciu         sakramentu bierzmowania oraz o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa)

3. Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego (w naszej parafii kurs przedmałżeński odbywa się dwa razy w roku – wiosną          i jesienią ).

4. Jeżeli któraś ze stron ma stwierdzenie nieważności poprzedniego małżeństwa potrzebne jest orzeczenie sądu w tej sprawie

5. Jeżeli któraś ze stron jest wdowcem (wdową), potrzebne jest zaświadczenie o zgonie współmałżonka

6. Jeżeli narzeczeni zawarli już ślub cywilny, należy przedstawić dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa cywilnego (świadectwo małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego lub z Register Office)

7. W czasie spisywania protokołu może się okazać potrzebne jeszcze inne zaświadczenie (np. lekarza) Małżeństwo mieszane. Jest to małżeństwo pomiędzy katolikiem a ochrzczonym niekatolikiem. Według prawa obowiązującego w Kościele łacińskim małżeństwo mieszane wymaga wyraźnego zezwolenia władzy kościelnej. Zezwolenie to zakłada, że obie strony znają cele oraz istotne właściwości małżeństwa, a także zobowiązania strony katolickiej dotyczące chrztu i wychowania dzieci w Kościele katolickim, i ich nie wykluczają (por. Katechizm Kościoła Katolickiego, 1635). Na terenie Anglii i Walii władzę do udzielania zgody Kościoła na małżeństwo mieszane (w którym przynajmniej jedna strona jest narodowości polskiej) posiada Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii. Do niego zatem kieruje się prośbę o taką zgodę.

Dodatkowe dokumenty:

8. Zaświadczenie o chrzcie świętym osoby, która nie jest katolikiem (na zaświadczeniu konieczne są informacje o dokładnej dacie i miejscu chrztu)

9. Zaświadczenie z Commissioner for Oaths, że dana osoba nie zawierała nigdy ślubu cywilnego ani kościelnego (formularz takiej przysięgi otrzymujemy od księdza) Małżeństwo z osobą nieochrzczoną – Różnica wyznań nie stanowi nieprzekraczalnej przeszkody do zawarcia małżeństwa. Trzeba jednak mieć świadomość i dostrzegać trudności dotyczące wiary, poglądów na małżeństwo i życie rodzinne, czy wychowanie dzieci. Trzeba zachować w tym przypadku daleko idącą ostrożność i roztropność. Do zawarcia małżeństwa pomiędzy katolikiem a osobą nieochrzczoną lub taką, której chrzest nie jest uznawany przez Kościół katolicki, konieczne jest uzyskanie specjalnej dyspensy, której (podobnie jak w przypadku małżeństw mieszanych) udziela Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii. Koniecznym dodatkowym dokumentem jest zaświadczenie z Commissioner for Oaths, że dana osoba nie zawierała nigdy ślubu cywilnego ani kościelnego (formularz takiej przysięgi otrzymujemy od księdza). Jeśli jedna ze stron podlega kontroli imigracyjnej (tzn. nie jest ani obywatelem brytyjskim, ani obywatelem Unii Europejskiej) i nie posiada prawa stałego pobytu? konieczne jest również dostarczenie zgody na zawarcie małżeństwa z Home Office.

MAŁŻEŃSTWO W ANGLII I WALII

Zarówno w Anglii jak i w Polsce nie istnieje możliwość zawarcia sakramentu małżeństwa (ślubu kościelnego) z pominięciem ślubu cywilnego. Wynika to z Konkordatów zawartych pomiędzy tymi państwami a Stolicą Apostolską. W związku z tym, gdy małżeństwo ma być zawarte w Anglii należy zwrócić się do Register Office o wydanie Certificate for marriage. Są to dokumenty (najczęściej zielone lub niebieskie kartki? po jednej dla każdego z narzeczonych), na których podana jest dokładna data i miejsce planowanego ślubu. Te dokumenty należy przed ślubem dostarczyć do kancelarii parafialnej.

MAŁŻEŃSTWO W POLSCE

Jeżeli małżeństwo ma być zawarte w Polsce należy pamiętać, że mieszkając powyżej 6 miesięcy na terenie jakiejś parafii w Anglii lub Walii trzeba się zgłosić do duszpasterza, by formalnie się do niej zapisać. Wówczas wszelka dokumentacja potrzebna do zawarcia sakramentu małżeństwa zostanie przygotowana w parafii faktycznego zamieszkania (a więc w Anglii lub Walii) i przesłana na adres parafii w Polsce, gdzie ma się odbyć ślub. Konieczne jest podanie dokładnego adresu parafii w Polsce (wraz z nazwą diecezji). Jeżeli ma to być ślub konkordatowy (tzn. kościelny i cywilny zarazem) należy wcześniej pobrać z Urzędu Stanu Cywilnego odpowiednie dokumenty i dostarczyć je do parafii, w której ma się odbyć ceremonia zaślubin.

Źródło : http://www.southampton.tchr.org/